Beiskolázási tájékoztató

Iskolánk OM azonosítója: 032550
tagozatkódok:
032550 / 0001 angol nyelvi előkészítő csoport
032550 / 0002 német nyelvi előkészítő csoport

A Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium beiskolázási tájékoztatója
nyolcadik osztályos tanulók részére a 2018/2019-es tanévre

Kedves Szülők, Osztályfőnökök és Tanulók!

1. Iskolánk több mint 50 éve biztosítja a Dunakeszin és vonzáskörzetében élő középiskolás korú fiatalok gimnáziumi oktatását. Ezzel a tájékoztatóval az a célunk, hogy felhívjuk figyelmüket azokra a speciális lehetőségekre, amelyeket iskolánk biztosítani tud a nálunk továbbtanulóknak. Elsősorban olyan tanulni vágyó fiatalok jelentkezését várjuk, akik a középiskola elvégzése után valamelyik magas színvonalat biztosító felsőoktatási intézményben szeretnének továbbtanulni, illetve pályaválasztásukhoz az érettségi megszerzése szükséges. Iskolánk elmúlt 15 évi tanulmányi átlaga 4,45 volt, mely azt bizonyítja, hogy tanulóink többsége elfogadta iskolánk követelményrendszerét. Végzett diákjainknak 90%-a kerül be az ország különböző felsőoktatási intézményeibe, az elmúlt tanévben végzettek közel 70%-a kitűnőre vagy jelesre vizsgázott, a középszintű érettségizőink teljesítményének átlaga 85%, az emelt szinten érettségizőké pedig 77% volt. Egyik osztályunk teljesítményátlaga pedig elérte a 89%-ot. A tavalyi tanévben az érettségi átlaga 4,6 volt. Korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, azoknak a nyolcadikos tanulóinknak van, reális esélye a gimnáziumunkba való bekerülésre, akik az általános iskolát legalább jó rendű eredménnyel fejezték be. Tájékoztatásul közöljük, hogy a tavalyi évben a jelentkezők száma a felvehetők számának háromszorosa volt.

2. Ebben az évben 2 kilencedik osztályt indítunk 4 nyelvi csoporttal az általános iskolát befejező diákok részére, mégpedig 3 intenzív angol nyelvű (0001-es kód) és 1 intenzív német nyelvű csoportot (0002-es kód). Ezen osztályok mindegyike az első évben kiemelt óraszámban tanulja a nyelvet és az informatikát.
A gimnáziumban két idegen nyelvet kötelező tanulni. Iskolánk az angol, német, és francia nyelvek tanulását biztosítja úgy, hogy az angolt és a németet lehet - első nyelvként - intenzív szinten kérni, azonban a francia nyelvi csoportot csak kezdő szinten indítjuk, mely a magasabb évfolyamokon emelt szintűre változik. Az eddigi felvételi tapasztalatok azt mutatták, hogy az intenzív csoportba jelentkezők nyelvi tudásszintje nagyon eltérő, ezért ebben az évben is minden tanulónak – a felvételi eljárás keretén belül – nyelvi szintfelmérőt kell írnia az intenzív szinten választott nyelvből. A szintfelmérő a nyelvi csoportba való besoroláshoz szükséges.
A kezdő francia csoportba legfeljebb 18 tanuló kerülhet, a tanulók igényeit a kezdő nyelvek tekintetében a haladó nyelvi szintfelmérőn elért teljesítményük alapján biztosítjuk.
Terveink szerint az induló két kilencedik osztályunkban a következő nyelvi párosítású csoportokban lehet majd idegen nyelvet tanulni:

Tagozat kód I. nyelv II. nyelv
0001 intenzív angol kezdő német vagy francia
0002 haladó német kezdő angol

Megjegyzések:

- Az intenzív csoportokba olyanok jelentkezését várjuk, akik az adott nyelvet általános iskolában tanulták, vagy nyelvtudásukat egyéb dokumentummal igazolni tudják.
- Azok a tanulók, akik korábban mindkét nyelvet tanulták mindkét csoportba megpróbálkozhatnak a felvételi vizsgákkal, azonban a felvételi lapjukon mindkét kódszámot meg kell jelölniük. Természetesen nekik a 4/e pont alatti szintfelmérőt is mindkét nyelvből meg kell majd írniuk.
- Az intenzív angol és német nyelvű csoportokban a tervezett nyelvi óraszámok az alábbi táblázatban megtalálhatók.
Elérendő cél a 12. évfolyam végéig, hogy az I. idegen nyelvből a tanulók több mint 80%-a, míg a II. idegen nyelvből a tanulók közel 50%-a középfokú nyelvvizsgával rendelkezzen.
- A 9/Ny. évfolyamon a nyelv és informatika mellett a tanulók a nyelvi előkészítő évfolyamra meghatározott kerettanterv szerinti tantárgyakat is tanulják. Az informatika magasabb óraszáma jó alapokat biztosít a számítástechnika más tantárgyakban való alkalmazásához.

Tárgy nyelv Inform. Magyar Mat. Tört. Testn. Ofő.
I. II.
Heti óraszám 12 6 3 1 1 1 5 1

3. A felvételiről

A felvételi eljárás menete követi a tanév rendjében leírt általános felvételi eljárást, azzal a megjegyzéssel, hogy iskolánk az országos központi felvételi írásbelit fogja megíratni, kiegészítve egy nyelvi szintfelmérővel. A tanulók rangsorát a felvételi eljárás során az összpontszám határozza meg. Ez az általános iskolából hozott pontszám és a gimnáziumi felvételi vizsgán szerzett pontszám összegéből áll.

a/ A felvételi eljárásban a hozott pontszám meghatározásánál a magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, a felső tagozaton tanult idegen nyelv, kémia, biológia, fizika, földrajz tantárgyak 6., 7. év végi és 8. félévi érdemjegyeit vesszük figyelembe.
A hozott pontszám kiszámítása a következő elv szerint történik:
Az egyes évfolyamokon elért osztályzatokat összeadjuk, azzal a megjegyzéssel, hogy a kémia, biológia, fizika és földrajz tárgyak közül csak annak a háromnak az osztályzatát számítjuk be, amelyek a tanuló számára a legkedvezőbbek. Így a hozott pontszám legfeljebb 120 pont lehet (3x40 = 120).

b/ A felvételi eljárásban szerzett pontszám meghatározásánál a magyarból, valamint matematikából tett központi írásbeli felmérés eredményeit vesszük figyelembe, melyet az országos központi írásbeli feladatlap megírásával lehet teljesíteni. Erre az írásbeli felmérésre minden tanulónak írásban kell jelentkeznie, az általános iskolákban megtalálható jelentkezési lap iskolánkba való beküldésével. A jelentkezés után erre az írásbeli felmérésre külön behívót nem küldünk ki!
Természetesen a nálunk megírt központi feladatsor eredménye átvihető minden olyan iskolába, amely központi feladatsor megírásához kötötte felvételijét, illetve át is hozható bármely más iskolából. Aki nem írja meg a központi dolgozatot, nem nyerhet felvételt iskolánkba!
Mindkét tantárgyból a felmérés során 90-90 pontot lehet elérni (erre az értékre transzformáljuk a központi dolgozatokon elért pontszámot), így a szerezhető pontszám a felvételin 180 pont lehet.

c/ A felvételi eljárásban elérhető összpontszám meghatározása:
A szerzett és hozott pontok összeadásával kapható meg, így az összpontszám maximum 300 pont lehet.
Minden hozzánk jelentkező tanulónak - az általános felvételi eljárás keretében - nyelvi szintfelmérőt kell írnia! A nyelvi szintfelmérő nem számít a felvételi pontszámba, csupán a megfelelő szintű nyelvi csoportba való besorolást segíti. Nem vehető fel az a tanuló, aki nem írja meg a nyelvi szintfelmérőt.

4. A felvételi eljárás menetrendje:

a/ Jelentkezni a központi írásbeli felvételi vizsgára
2017. december 8-ig
az általános iskolákban beszerezhető jelentkezési lap kitöltésével és iskolánkhoz való eljuttatásával lehet.

b/ Írásbeli központi felmérő időpontja magyarból, matematikából
2018. január 20-án (szombaton) 10 órától, betegség vagy egyéb alapos ok miatti akadályoztatás esetén 2018. január 25-én, csütörtökön 14 órától.

c/ A központi írásbeli vizsgák eredményeiről a szülőket és a tanulókat 2018. február 8-ig értesítjük az eredménylap iskolánkban való átadásával. Az írásbeli felvételi eredményekről nem teszünk közzé rangsort, mert eddigi tapasztalataink szerint olyan diákok is nálunk írhatják a felvételit, akik az általános felvételi eljárásban nem hozzánk fognak jelentkezni.

d/ Ezek után a diákok az általános felvételi eljárás keretében adják be általános iskoláik útján jelentkezési lapjukat legkésőbb 2018. február 19-ig.
A felvételi lapon feltétlenül legyen rajta:
- az iskola kódszáma és a tagozati kód
- a két választott nyelv a kérelem sorrendjében (Pl. haladó angol – kezdő német csoport)
- a hozott pontok számításához szükséges 9 tantárgy 6.-7. év végi és 8. félévi osztályzata
- a tanuló vagy szülő telefonszáma (a jobb és gyorsabb elérést teszi lehetővé a mobil megadása)
- a tanuló diákigazolványának a száma, közoktatási azonosítója
- Azok a tanulók, akik esetleg nem nálunk írták a központi írásbelit, csatolják eredménylapjuk fénymásolatát a hozzánk küldendő jelentkezési lapjukhoz.

e/ A nyelvi szintfelmérő megírásának időpontja angol és német nyelvből 2018. február 22. (csütörtök) 15 óra, alapos ok miatti akadályoztatás esetén 2018. február 26. (hétfő) 15 óra.

f/ A felvételi eljárás során azonos összesített eredmény esetén előnyben részesülnek az egyedi helyzetű tanulók. Annak meghatározása, hogy kit tekintünk egyedi helyzetűnek, az iskola pedagógiai programjában megtalálható.

g/ Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala:
2018. március 14-ig.
Megtekinthető lesz az iskola faliújságján és az iskola honlapján.

h/ A végleges felvételről szóló határozatok kiküldése a tanulóknak és iskoláiknak
2018. április 27-ig

Az elutasító döntéssel szemben a szülők jogorvoslati kérelemmel fordulhatnak az iskola fenntartójához. A kérelmet a Dunakeszi Tankerületi Központ igazgatójához címezve, az intézmény igazgatójához nyújthatják be 2018. május 18-ig. A fenntartó várhatóan június 1-ig dönt a kérelemről.

5. Emelt szintű és növelt óraszámú oktatás

Iskolánkban már több éve gyakorlat, hogy a tanulók érdeklődési körüknek megfelelően bizonyos tárgyakat magasabb óraszámban tanulhatnak. Ezt a lehetőséget biztosítjuk az ún. növelt óraszámú, illetve emelt szintű oktatási kínálattal, amelyről a legfontosabb tudnivalók a következők:

a/ Az emelt szintű vagy növelt óraszámú képzés választása nem kötelező, csak lehetőség, mellyel az előkészítő évfolyam befejezését követően a pedagógiai programban leírtak szerint lehet élni.

b/ Hogyan és mely tárgyak közül lehet választani?
A választás áttekintését segíti a következő táblázat:
(az emelt szintű tantárgyakat (2), a növelt óraszámú tantárgyakat (1) jelöltük)

I. OSZLOP II. OSZLOP
Történelem (2), (1) Matematika* (2), (1)
Fizika (1) Magyar* (1)
Kémia (1) Biológia (1)
Földrajz (1) Informatika (1)

*A matematika, a magyar és a történelem alap- és emelt- vagy növelt szintű órákat összevontan külön csoportban oktatjuk.

c/ A kiválasztott tantárgyat (tantárgyakat) hetente 1 vagy 2 órával magasabb óraszámban tanulják diákjaink, mint az általános tantervű gimnáziumokban.

d/ A felajánlott szakpárosítások lehetőség szerint követik a felsőoktatási intézmények szakmacsoportjai által előírt felvételi tantárgyak párosításait.

e/ Idegen nyelvből azért nincs jelölve az emelés, mert az idegen nyelveket nálunk mindenki eleve emelt szinten, vagy emelt óraszámban tanulja mindkét nyelvből.

Iskolánk programjában alkalmazkodott ahhoz az uniós ajánláshoz, amely minden európai polgár számára az anyanyelvén túl további két nyelv ismeretét várja el. A mi iskolai képzésünk ezen túl mutat, mert a színvonalas nyelvi képzés mellett megvalósított emelt szintű oktatással, az egyetemi tanulmányok biztonságos folytatásához szükséges szakmai alapokat is biztosítja. Iskolai képzésünk kiemelt területe a tehetséges tanulók tudásának fejlesztése. Az elmúlt tanévekben tanítványaink több tantárgyból kerültek be az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek döntőibe.

f/ Az emelt szintű és növelt óraszámú képzés alapvető célja, hogy tanulóinkat orientálja érdeklődési körüknek megfelelő szaktárgyak felé.

g/ A tanulók emelt szintű vagy növelt óraszámú csoportokba való besorolását a 2018. márciusában kiadott jelentkezési lap kitöltése után végezzük el.

6. A felvételt nyert tanulóknak és szüleiknek a tanév indításával, az emelt szintű és orientációs csoportok kialakításával, a tankönyvek beszerzésével kapcsolatos szülői értekezletet 2018. május 30-án, szerdán 18 órakor tartjuk az iskola ebédlőjében.

7. A beiratkozás 2018. június 22-én, pénteken 8-12 óráig lesz, melyről minden felvett tanuló részletes tájékoztatást fog kapni.

8. Tájékoztatjuk az érdeklődő diákokat, hogy iskolánk a nyolcadikos tanulók részére nyílt napokat szervez 2017. november 7-10. között, melyre szeretettel várjuk a diákokat és szüleiket. Erre a beiskolázási körzetünkbe tartozó iskoláknak külön meghívót küldünk.

9. Végül értesítjük a nyolcadikos tanulókat és szüleiket, hogy 2017. október 18-án, szerdán 18 órakor tájékoztató szülői értekezletet tartunk a gimnázium aulájában, ahol vázlatosan ismertetjük átalakuló pedagógiai programunkat, a képzés általunk elképzelt rendszerét. E tájékoztatóra sok szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Amennyiben a miniszter időközben módosítaná a tanév rendjét, akkor attól függően a felvételivel kapcsolatos időpontok módosulhatnak, a változásokról az általános iskola továbbtanulási felelőse tájékoztatást tud adni.

Dunakeszi, 2017. szeptember 8.

Nyiri István sk.
igazgató

Tájékoztató letöltése pdf.png